AGRO ALLIANCEN

Den bæredygtige tankegang danner rammen for vores arbejde i Agro Alliancen. Vi arbejder med den nyeste og mest avancerede teknologi, for at sikre optimale forhold for både agerbruget, naturen og medarbejderne. Den miljømæssige robuste jord dyrkes efter præcisionsjordbrugsprincippet, og alt arbejde i marken udføres med to centimeter nøjagtighed med RTK gps.

BÆREDYGTIGHED

Nyeste teknologi

Satellitbilleder fra satellitten Sentinel-2, som overflyver Danmark det samme sted hver 4. dag, viser biomassen på alle Agro Alliancens marker.

Biomassebillederne sammenholdes med markens potentiale via EM-38 ledningsmålinger foretaget på markniveau, og sammen danner disse rammerne for en højteknologisk og præcis tildeling af samtlige hjælpestoffer i planteproduktionen.

Sårbar natur beskyttes

Vores sårbar natur beskyttes med bræmmer langs alle skovkanter og vandløb. U-dyrkede kiler, ukurante hjørner, vildtstriber, våde enge og midt-marksbrak tages ud af drift.

Etablerede vådområder danner perfekte rammer for sjældne og truede fuglearter. Vores ynglende havørnepar er et godt eksempel herpå.

Markvildet farvoriseres

Markvildtet favoriseres med såning af flerårige frøblandinger, som giver ideelle føde og levevilkår til markvildtet året rundt.

Flerårige blomsterstriber langs markskel, skove og alléer er ikke blot en fryd for øjet, men danner også rammerne for levesteder for vilde bier og andre bestøver.

Vi uddanner vores
medarbejdere i bæredygtighed