Bæredygtighed

Den bæredygtige tankegang danner rammen for vores daglige arbejde ved Agro Alliancen. Vi tror på en fremtid, hvor den miljømæssige og sociale bundlinje vægtes på lige fod med den økonomiske bundlinje.

Hos Agro Alliancen arbejder vi med den nyeste og mest avancerede teknologi for at sikre optimale forhold for både agerbruget, naturen og medarbejderne. Den miljømæssige, robuste jord dyrkes efter præcisionsjordbrugsprincippet, og alt arbejde i marken udføres med to centimeter nøjagtighed målt med GPS.

Nyeste teknologi

Satellitbilleder fra satellitten Sentinel-2, som overflyver Danmark det samme sted hver 4. dag, viser biomassen på alle Agro Alliancens marker.

Biomassebillederne sammenholdes med markens potentiale via EM-38 ledningsmålinger, foretaget på markniveau, og sammen danner disse rammerne for en højteknologisk og præcis tildeling af samtlige hjælpestoffer i planteproduktionen.

Sårbar natur beskyttes

Vores sårbare natur beskyttes med bræmmer langs alle skovkanter og vandløb. Udyrkede kiler, ukurante hjørner, vildtstriber, våde enge og midtmarksbrak tages ud af drift.

Etablerede vådområder danner perfekte rammer for sjældne og truede fuglearter. Vores ynglende havørnepar er et godt eksempel herpå.

Markvildtet favoriseres

Markvildtet favoriseres med såning af flerårige frøblandinger, som giver ideelle føde- og levevilkår til markvildtet året rundt.

Flerårige blomsterstriber langs markskel, skove og alléer er ikke blot en fryd for øjet, men danner også rammerne for levesteder for vilde bier og andre bestøvere.

Vi uddanner vores
medarbejdere i bæredygtighed